avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -4.00
avatar 1.05 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

PVV

1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00