avatar 1.00 1.00
avatar 47.07 2.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00