avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.01 0.00
avatar 1.01 1.00
avatar 0.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 45.61 1.35
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00