avatar 1.00 -2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 19.01 1.00
avatar 1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 11.10 2.00
avatar 1.00 0.00
avatar 5.01 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00