avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 0.00
avatar

Red_Katze

Красный Кот

1.00 -1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 0.98
avatar 1.00 0.01
avatar

Spectator_Spiritus

Гарий

231.12 7.25
avatar 1.02 1.00
avatar

Franz

Илья

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Philosoph

Magister artium

150.32 8.02
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00