avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 -5.00
avatar 1.00 -5.00
avatar 1.00 1.00
avatar 13.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00