avatar 1.00 1.00
avatar 89.11 4.85
avatar 20.16 4.16
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 328.78 22.92
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 2.03 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00