avatar 0.00 -9.00
avatar 0.00 -2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 0.00 -2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 0.00 -4.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00