avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 5.03 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 17.01 3.14
avatar 1.00 1.00