avatar 2.00 -2.00
avatar

Strannik1

Strannik1

1.03 1.00
avatar 1.00 -2.00
avatar 14.01 1.13
avatar 1.00 1.00
avatar

lirinn

I. La Boutine

1.00 1.00
avatar 1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Annori

Joseph K

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 327.18 5.05
avatar 5.15 3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.02 1.00
avatar 12.00 1.02