avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

kuxtik

Артём

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

past-indicator

Вадим

133.03 6.11
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 19.01 1.00