avatar 0.00 -7.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -6.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00