avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 220.59 14.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 2.00 1.00
avatar

Carbone

Carbone

1.02 1.00
avatar 0.00 -6.00
avatar 1.00 1.00