avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 2.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 8.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -4.00