avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 -3.02
avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00