avatar 0.00 -1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

R50

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 50.10 4.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Q_C

1.00 1.00
avatar 5.00 3.02
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -2.00
avatar 1.00 -1.00
avatar 1.00 -3.00