avatar 1.00 1.00
avatar 1.02 1.00
avatar 7.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -12.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00