avatar 0.00 -3.00
avatar 1.00 -12.00
avatar 0.00 -14.00
avatar 1.00 -5.00
avatar 1.00 -7.00
avatar 1.00 -8.00
avatar 1.00 -9.00
avatar 1.00 -3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -6.00
avatar 1.00 -12.00
avatar 1.00 -3.00
avatar 1.00 -9.00
avatar 1.00 -8.00
avatar 1.00 -9.00