avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 45.10 2.32
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -7.00
avatar 0.00 0.00