avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Retrast

Андрей

1.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Reta

Reta

42.11 7.22
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

resistant3

Зеро

111.72 4.07
avatar 1.00 1.00