avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 22.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 41.00 4.00
avatar 1.00 1.00