avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

R50

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 21.04 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Q_C

1.00 1.00
avatar 5.00 3.02
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 -2.00