avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 23.01 4.19
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00