avatar 1.00 0.00
avatar 0.00 -1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar

lasombra13

Влад

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 48.15 2.46
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -6.00
avatar 3.00 1.00
avatar

larsmadok

Dmitry Medvedev

1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00