avatar 1.00 1.00
avatar

Lazarus

Lazarus

3.00 1.02
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -1.00
avatar 0.00 0.00
avatar

LaylaSatyra

Лайла

2.04 2.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar

Lawrence

Егор

8.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 0.00 -14.00