avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 17.01 3.14
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00