avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

cot

1.00 1.00
avatar 4.00 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00