avatar 2.00 2.00
avatar

Pavel

Павел

4.02 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -4.00
avatar 0.00 0.00
avatar

paunhd

Пухов Андрей

1.00 1.00
avatar

Paul_Wildboar

Paul Wildboar

2.00 -1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar

PauK

Сергей

146.50 1.15
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 8.00 1.00