avatar 0.00 -4.00
avatar 37.12 3.14
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 1.00 -5.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -5.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00