avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 2.01 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -0.06
avatar 3.00 1.00