avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -0.06
avatar 3.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar

sis

4.04 2.02
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00