avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 -1.00
avatar 0.00 -3.00
avatar 17.97 2.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00
avatar 1.00 1.00